Vi kan inte sätta ett specifikt antal, utan nöjer oss med att säga att det behövs många. Cirka 20 % av de frikyrkoförsamlingar som fanns för 20 år sedan har lagts ned. Enligt undersökningen Frikyrkokartan ritas om lades knappt 900 frikyrkoförsamlingar ned från 2000 till 2015. I många kommuner i Sverige är bara några enstaka procent engagerade i en kristen gemenskap. På många platser är det kristna vittnesbördet mycket svagt. Behoven är enorma. Församlingsplantering bör ses som regel inte undantag.

En församling är en gemenskap av lärjungar till Jesus och den kan se ut på många olika sätt. Det kan vara stora kyrkor eller små husförsamlingar. Det kan vara frikyrkoförsamlingar, EFS-föreningar eller kårer i Frälsningsarmén. Det kan också vara helt nya sätt att vara kyrka, som vi inte har sett tidigare. Vi tror på en mångfald av uttryck och uttryckssätt i församlingarna som ska planteras. De olika samfunden och organisationerna jobbar lite olika och tänker olika om hur församlingar ska byggas och se ut. Det finns en stor frihet här och vi vill välsigna varandra och tala väl om varandra. Vi vet att våra olikheter gör att vi tillsammans kan nå fler människor.

Det gör vi också. Det finns ingen motsättning mellan att hjälpa etablerade församlingar och att plantera nya. Det går hand i hand. Alla samfunden jobbar både med församlingsutveckling och med församlingsplantering. Det här målet handlar om båda sidorna. Det säger för det första att vi ska hjälpa varandra så att våra församlingar planterar församlingar. Det handlar om att hjälpa etablerade församlingar att växa och reproducera sig. Målet säger för det andra att vi ska plantera fler församlingar än vad som läggs ner. Det betyder att vi ska plantera nya, men också att vi ska hjälpa församlingar att vända trenden så att de inte behöver läggas ner, utan börjar växa igen.

Alla frikyrkosamfund och EFS har församlingsplantering på sin agenda. Vi har förstått att det här är viktigt. Genom att ha ett gemensamt mål vill vi markera att vi inte konkurrerar med varandra, utan står tillsammans för att sprida evangeliet. Vi vill visa att det inte bara handlar om våra egna samfund och organisationer utan om Guds rike. Vi jobbar inte bara på egen hand, utan vi vill hjälpa varandra, så att fler församlingar i alla våra olika sammanhang når nya människor och planterar nya församlingar. Vi drömmer om en multiplicerande rörelse där både antalet lärjungar och antalet församlingar växer i hela Sverige. Vi gläds åt varandras framgångar och vi vill stötta varandra när vi möter problem.

Det handlar om mission i Sverige. Sverige är ett missionsfält och många människor har inte en kristen gemenskap i sin geografiska eller kulturella närhet. Under många år har antalet kristna församlingar och gemenskaper i Sverige minskat. Många församlingar har lagts ned och andra har slagits ihop på grund av minskande medlemsantal. Nu vill vi vända den utvecklingen, så att vi i framtiden når nya människor med evangeliet, ser fler människor komma till tro och planterar fler nya församlingar än vad som läggs ner. Församlingsplantering är en del av missionsuppdraget. När vi predikar evangeliet och gör lärjungar kommer nya församlingar att växa fram.

Jo, det gör de. Precis som vissa nysatsningar på andra områden i samhället också misslyckas. Det betyder dock inte att behovet av nya församlingar är mindre, utan att vi människor inte alltid lyckas med våra drömmar eller följer Guds instruktioner. Församlingsplantering innebär ett risktagande, att lära av sina misstag och att ge sig ut på ny mark med en stark vilja att pröva nya vägar för att expandera Guds rike och göra lärjungar till Jesus.

Antalet frikyrkoförsamlingar i Sverige har minskat drastiskt under 2000-talet. På många platser och i många sammanhang är det kristna vittnesbördet mycket svagt. Att plantera nya församlingar på nya platser och i nya sammanhang är ett sätt att stärka det kristna vittnesbördet och nå nya människor.

Jesus sa att han ska bygga sin församling (Matteus 16:18). Efter att den helige Ande hade blivit utgjuten på pingstdagen var apostlarna fullt upptagna med att predika evangeliet och plantera församlingar. Apostlagärningarna visar att när vi predikar evangeliet och gör lärjungar, så uppstår nya församlingar. Församlingsplantering är en integrerad del i missionsuppdraget och de samfund och rörelser som behåller sitt fokus på evangelisation och församlingsplantering utvecklas i regel positivt.

Nej! Alla församlingar kan bidra på olika sätt. Vi vill utmana och inspirera etablerade församlingar att bli moderförsamlingar och sända ut medlemmar för att plantera nya församlingar. Vi vill att många församlingar ska plantera församlingar.

Strategiskt vill vi prioritera de platser som har flest människor och störst behov. Men människorna på mindre orter är naturligtvis lika viktiga för Gud, som själv kallar och sänder sina arbetare. Flera av samfunden planterar församlingar även på mindre orter.

Nej! Alla generationer behövs i församlingsplantering, och församlingsplanteringar i Sverige leds av människor i alla olika åldrar, från unga vuxna till pensionärer.

Syftet med en församlingsplantering är att nå nya människor. Medlemmar med en kallelse och längtan till församlingsplantering bör vi se som missionärer som vi med glädje välsignar och sänder iväg. Församlingsplanteringens fokus bör vara att nå nya människor och inte att samla redan troende.

Det finns flera församlingsplanteringar som är i uppstartsfasen och bygger team. Kontakta den ansvarige i någon av våra organisationer så får du hjälp att komma vidare!

Det finns många olika sätt som etablerade församlingar kan bidra och engagera sig i församlingsplanteringar, som t.ex. förbön, bidra med kontakter och kompetenser, låna ut lokaler och utrustning, sända personer, ge ekonomiskt stöd.

Ja, det kan man. Det finns goda exempel på att det kan fungera när det sker i samförstånd och med välsignelse. Annars rekommenderar vi det inte då man lätt frestas att missbruka det förtroende och den plattform man har i den existerande församlingen.

Cirka 20 % av de församlingar som fanns för 20 år sedan har lagts ned. I de flesta kommuner i Sverige är bara några enstaka procent engagerade i kyrkan. Behoven är enorma. Församlingsplantering bör ses som en regel inte undantag.

Telefon:
0570-155 60
Mobil:
0706-408 508